Compliance

Vi tar ett helhetsgrepp på regelefterlevnad

Regelefterlevnad i vid bemärkelse.

Inom affärsjuridiken är man ofta inriktad på att lösa ett specifikt problem.

Compliance eller regelefterlevnad har traditionellt sett varit ett begrepp inom bank – och finansvärlden där det handlar om att tillse att verksamheten bedrivs inom ramen för ett omfattande regelverk som är gällande inom ett specifikt område.

Begreppet regelefterlevnad kan enligt vårt synsätt även vidgas till att appliceras även på verksamheter utanför bank- och finansbranschen. 

Nästan alla företag och organisationer av någon storlek har att förhålla sig till en stor mängd lagar och förordningar som man kanske inte alltid direkt tänker på.

Det kan handla om att det ska finnas en aktuell jämställdhetsplan upprättad, och att diskrimineringslagstiftning följs vid bland annat anställningar. Det är även viktigt att andra bestämmelser är uppfyllda som att lokaler är anpassade för funktionshindrade m.m. 

Andra viktiga områden att se över är försäkringsskydd och arbetsmiljöansvar inte minst ur ett perspektiv att arbete många gånger bedrivs utanför kontoret i betydande omfattning.

Det finns också sådant som inte alltid är reglerat i lag men som ändå är viktigt att förhålla sig till som att det finns en miljöpolicy och att verksamheten vilar på en etisk grund som känns väl förankrad hos företagets eller organisationens olika intressenter.